ДОГОВІР ПУБЛИЧНОЇ ОФЕРТИ
НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічним договором (далі називається – Оферта, Договір) відповідно до ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, а особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Договір є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Друми Олени Олександрівни (далі ФОП Друма О.О.), що діє на підставі запису в ЄДР № 25560000000135561 від 28.07.2017 р., далі іменованої «Виконавець», по наданню інформаційно-консультаційних послуг за допомогою програмного забезпечення – сайту в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет: https://school.lenadruma.com (далі – Сайт) юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах у формі надання інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті реалізації цією особою особливих заходів, визначених нею на власний розсуд.

1.3. Договір (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Прийняття (акцепт) оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання інформаційно-консультаційних послуг.


2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – цей публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг, опублікований в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет за адресою: https://school.lenadruma.com, а також надсилаємий з ціллю ознайомлення за допомогою електронної пошти або той що надається з метою ознайомлення будь-якими іншими способами.

Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет за мережевими адресами: https://school.lenadruma.com, що офіційно використовуються Виконавцем на відповідних правах.

Інформаційно-консультаційні послуги – послуги Виконавця з надання обмеженого доступу Замовнику до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних курсах у форматі вебінарів, супутніх ним семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця за допомогою безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE-навчання та інші), або інформаційних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Вебінар – це запис відеопрезентації інформаційного курсу з коментарями Виконавця; - трансляція виступу Виконавця в режимі реального часу.

Зворотний зв'язок між Виконавцем та Замовником з питань теми вебінару здійснюється з використанням чату або на певному веб-сайті.

Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій щодо попередньої оплати інформаційно-консультаційної послуги. Здійснюючи акцепт цієї оферти, Замовник підтверджує, що надання Виконавцем послуг за цим договором дистанційно з використанням програмного забезпечення повністю відповідає можливості Замовника користуватися послугами, що надаються таким способом.

Виконавець – ФОП Друма О.О., що надає інформаційно-консультаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти, особисто та/або із залученням інших осіб.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.


3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є відплатне надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом організації та проведення тематичних вебінарів в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.

3.2. Вартість інформаційно-консультаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний на Сайті.


4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений персональний доступ Замовнику до інформаційно-консультаційної послуги, розміщеної у закритому розділі Сайту не пізніше ніж за 12 годин до початку інформаційно-консультаційного заходу за умови 100% оплати цієї послуги. Надається доступ до особистого кабінету Сайту шляхом надсилання паролів доступу до закритого розділу Сайту на адресу електронної пошти Замовника, вказану ним при купівлі інформаційно-консультаційної послуги. Доступ до кожного наступного заняття здійснюється за результатами виконання домашнього завдання попереднього заняття та його перевірки Виконавцем.

4.1.1. З метою захисту вебінарів від несанкціонованого доступу в особистому кабінеті Замовника відключена можливість завантажувати вебінари у відео-форматі.

4.2. Виконавець залишає за собою право запису всіх вебінарів, які є комерційною власністю Виконавця, та має повне право розпоряджатися записами на власний розсуд.

4.3. Види та способи оплати інформаційно-консультаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3.1. Замовник оплачує інформаційно-консультаційні послуги згідно з реквізитами, зазначеними в електронному листі, надісланому Виконавцем тільки з електронної поштової адреси Виконавця, а саме: info@lenadruma.com. Реквізити для оплати інформаційно-консультаційних послуг, отримані Замовником з будь-якої іншої електронної поштової адреси – не мають жодного відношення до послуг, що надаються Виконавцем та Виконавець, не несе відповідальності і не має жодного відношення до будь-яких платежів, здійснених Замовником згідно з реквізитами, отриманими не з електронної поштової адреси вказаної вище.

4.3.2. Замовник здійснює оплату інформаційно-консультаційних послуг лише згідно з методом оплати та реквізитами, зазначеними в електронному листі Виконавця, отриманого Замовником у порядку, передбаченому п. 4.3.1 цієї Оферти. У разі здійснення Замовником купівлі інформаційно-консультаційних послуг самостійно (без допомоги співробітників Виконавця), Замовник здійснює оплату лише згідно з методами оплати зазначеними на Сайті.

4.3.3. У разі зміни вартості інформаційно-консультаційних послуг Виконавець залишає за собою право надати Замовнику реквізити на додаткову оплату послуг, а Замовник приймає зобов'язання щодо оплати зазначених послуг.

4.4. За бажанням Замовник може придбати деякі інформаційно-консультаційні послуги у розстрочку.

4.4.1. Розстрочка можлива на умовах кредитної організації – посередника, з яким Замовник укладає письмовий договір, після чого Виконавець надає Замовнику доступ до інформаційно-консультаційної послуги.

4.4.2. Розстрочка також надається на умовах, визначених Виконавцем. Оплата за інформаційно-консультаційні послуги поділяється на частини, дати, сплати яких встановлюються Виконавцем. Надання Замовнику доступу до інформаційно-консультаційної послуги відбувається у строк, встановлений у пункті 4.1 Оферти за умови здійснення Замовником першого платежу. У разі пропуску Замовником строку чергового платежу доступ до інформаційно-консультаційної послуги припиняється. Доступ до інформаційно-консультаційної послуги відновлюється після оплати Замовником всієї частини вартості інформаційно-консультаційної послуги, правила розстрочки не застосовуються.

4.5. Бажання отримати інформаційно-консультаційну послугу підтверджується заповненням відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, вказаних на Сайті. Посилання на участь надаються Замовнику шляхом надсилання їх на електронну адресу, вказану під час оплати.

4.6. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до інформаційно-консультаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: info@lenadruma.com.

4.7. Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційно-консультаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.8. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Прийняття послуги провадиться без підписання відповідного акта.

4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі без повернення внесеної плати у разі порушення правил поведінки на вебінарі. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, образа учасників вебінару, ведучого, відхилення від теми вебінара, реклама, нецензурні висловлювання. Також до цих правил належать правила кожного курсу, надані Замовнику перед початком курсу.

4.10. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі у разі встановлення факту передачі реквізитів для участі у вебінарі третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з наданням йому послуги, третім особам за плату. Використання інформації та матеріалів допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

4.11. Після надання інформаційно-консультаційних послуг у повному обсязі, повторно посилання доступу до вебінарів не надаються, доступ до закритої частини Сайту зберігається на термін, вказаний у правилах курсу. Чати та чати спілкування курсу (вебінарів та інші) у месенджері видаляються після закінчення програми, якщо інше не зазначено на Сайті.


5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1.сНадання Замовнику інформаційно-консультаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен мати прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, номер телефону.


5.2. Замовник відповідає за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: info@lenadruma.com.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до закритої частини Сайту за допомогою облікового запису Замовника.

6.2. Виконавець у процесі надання інформаційно-консультаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов'язки щодо технічної підтримки Замовника.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання інформаційно-консультаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару (вебінара, іншого заходу) та кількість вебінарів, яка у процесі надання інформаційно-консультаційної послуги може змінюватися до 25%, в односторонньому порядку, за попереднього повідомлення Замовника, не пізніше трьох днів з моменту прийняття такого рішення.

6.6. Виконавець вправі змінювати тривалість вебінару та умови цієї Оферти, які можуть змінюватися в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника шляхом публікації зазначених змін на Сайті, не пізніше 5 днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити строки надання інформаційно-консультаційної послуги, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника у разі порушення ним правил вебінару, зазначених у п. 4.10 Оферти без повернення внесеної плати.

6.9. Виконавець у ході надання інформаційно-консультаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» - певних дій Замовника, які плануються та доручаються Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватися у засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення онлайн-вебінара, набуття ним досвіду вирішення конкретних завдань у рамках теми вебінару, оцінки рівня здібностей Замовника, а також інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або в інший спосіб, що обумовлюється окремо в кожному випадку.

6.10. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови у поверненні грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається Сторонами.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний після купівлі інформаційно-консультаційної послуги скористатися нею в строк не пізніше ніж 2 тижнів з моменту початку її надання.
У процесі надання інформаційно-консультаційної послуги Замовник має право одноразово звернутися до Виконавця з проханням призупинити цей процес щодо Замовника (“заморозити” або перенести на майбутній період) за умови, що група, яка одночасно із Замовником отримує інформаційно-консультаційну послугу, до якої належить Замовник, отримала інформаційно-консультаційну послугу в обсязі не більше 5 тижнів. Після призупинення процесу надання інформаційно-консультаційної послуги Замовник продовжує отримання інформаційно-консультаційної послуги з того етапу, на якому воно було припинено, за винятком випадків, коли надання інформаційно-консультаційної послуги супроводжувалося зворотним зв'язком, оскільки в цьому випадку надання інформаційно-консультаційної послуги продовжується з останнього етапу, на якому був зворотний зв'язок.

7.2. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.3. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням інформаційно-консультаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.4. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет та ін.). Виконавець не несе відповідальності за неподання (неякісне надання) інформаційно-консультаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця.

7.5. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює відносини щодо відплатного надання послуг.

7.6. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими законом України «Про захист прав споживачів».
Правила повернення:
- повернення коштів у зв'язку з відмовою від надання інформаційно-консультаційної послуги, термін надання якої не перевищує 1 тижня, не провадиться;
- протягом одного тижня з дати початку надання інформаційно-консультаційної послуги, тривалість надання якої складає 5 тижнів і більше, можливо відмовитися від неї та направити вимогу про повернення коштів, за умови компенсації Виконавцю фактично понесених ним витрат, пов'язаних із виконанням зобов'язань по цьому Договору;
- Повернення коштів у зв'язку з відмовою від отримання інформаційно-консультаційної послуги, тривалість надання якої становить від 1 до 5 тижнів, проводиться протягом трьох днів.

7.7. Повернення коштів за бронею на улюблені програми не провадиться, оскільки є фактично понесеною витратою з боку Виконавця.

7.8. Якщо Замовник оплачує продукт з автопідпискою, але згодом вирішує відмовитися від нього, то автопідписку потрібно скасувати як мінімум за день до її закінчення.

7.9. Усі претензії щодо якості інформаційно-консультаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою подання заявки на електронну пошту info@lenadruma.com. Строк розгляду претензії Замовника Виконавцем становить 10 (десять) робочих днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.10. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, кошти повертаються Замовнику шляхом їхнього зарахування на рахунок Замовника у платіжних системах WebMoney, QIWI, кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити, погоджені Сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається у кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де відкрито рахунок, її адресу. У разі відсутності у заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує дотримання термінів, зазначених у п. 7.11.

7.11. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, або на рахунок Замовника у платіжних системах, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем підписаної та сканованої заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається Сторонами. У разі нарахування комісій, зборів та інших витрат банками та/або операторами платіжних систем при поверненні грошових коштів Замовнику, суму повернених коштів Виконавцем буде зменшено пропорційно до суми понесених витрат Виконавцем з повернення коштів Замовнику.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуги, що надається, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням інформаційно-консультаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства, чинного в Україні.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та/або моральні збитки, завдані Замовнику внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння ним інформації про надання Виконавцем послуг.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за недосягнення Замовником будь-яких результатів, на підставі отриманої ним від Виконавця послуги. Кордони зони відповідальності Виконавця обмежуються лише послугою, що ним надається. Будь-яке використання Замовником послуги (інформації, отриманої в процесі отримання послуги) та будь-які результати цих діянь не мають відношення ні до цього договору, ні до Виконавця, оскільки цим договором не гарантується досягнення Замовником жодних результатів, окрім отримання послуги від Виконавця.


9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили, включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, цивільні хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цієї публічної оферти та непідконтрольні Виконавцю.

9.2. Залежно від форс-мажорних обставин термін та дата надання послуг Замовнику можуть бути змінені на найближчий час після усунення наслідків форс-мажору.

9.3. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується здійснити повернення коштів, сплачених Замовником.


10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

10.2. У випадку, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. До цього Договору застосовується законодавство України.

10.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв'язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.5. На всі матеріали інформаційно-консультаційних послуг, які стануть відомими Замовнику у процесі надання Послуги, поширюються авторські права Виконавця. Замовник несе правову відповідальність за порушення авторських прав відповідно до законодавства України.


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


Фізична особа-підприємець
Друма Олена Олександрівна,
РНОКПП Виконавця: 3286708566


Служба підтримки: info@lenadruma.com
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор является публичным договором (далее именуется – Оферта, Договор) в соответствии со ст. 633, 634, 641 Гражданского кодекса Украины, а лицо, которое осуществляет акцепт данной оферты становится Заказчиком в соответствии со статьей 642 Гражданского кодекса Украины.

1.2. Договор представляет собой официальное предложение Физического лица-предпринимателя Друмы Елены Александровны (далее ФЛП Друма Е.А.) действующей на основании записи в ЕГР № 25560000000135561 от 28.07.2017 г., далее именуемой «Исполнитель», по оказанию информационно-консультационных услуг с помощью программного обеспечения – сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://school.lenadruma.com (далее – Сайт) юридическим и/или дееспособным физическим лицам (далее – Заказчик) на перечисленных ниже условиях в форме предоставления информации, направленной на приобретение Заказчиком дополнительных знаний, умений и навыков в определенной сфере деятельности в результате реализации этим лицом особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению.

1.3. Договор (Оферта) считается заключенным (акцептированным) с момента заполнения Заказчиком учетной записи на Сайте Исполнителя и поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Принятие (акцепт) оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и приравнивается к заключению сторонами двухстороннего письменного договора на условиях, которые изложены ниже в этой Оферте.


1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на предоставление информационно-консультационных услуг.


2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта – настоящий публичный договор на предоставление информационно-консультационных услуг, опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://school.lenadruma.com, а также направляемый в целях ознакомления посредством электронной почты либо предоставляемый в целях ознакомления любыми другими способами.

Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по сетевым адресам: https://school.lenadruma.com, официально используемые Исполнителем на соответствующих правах.

Информационно-консультационные услуги – услуги Исполнителя по предоставлению ограниченного доступа Заказчику к Сайту в соответствии с условиями Оферты для участия в тематических курсах в формате вебинаров, сопутствующих им семинарах в формате вебинаров, а также информационных услуг Исполнителя, посредством использования бесплатного программного обеспечения с закрытым кодом, обеспечивающим шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей (SKYPE-обучение и другие), либо информационных услуг в иной форме. Форма и необходимость предоставления сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем самостоятельно.

Вебинар – это запись видеопрезентации информационного курса, с комментариями Исполнителя; - трансляция выступления Исполнителя в режиме реального времени.

Обратная связь между Исполнителем и Заказчиком по вопросам темы вебинара осуществляется с использованием чата или на определенном интернет сайте.

Программное обеспечение (ПО) - браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome и аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, находящимся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иные программы для передачи, хранения, обработки предоставляемой информации. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие ПО на своем персональном компьютере.

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий по предварительной оплате информационно-консультационной услуги. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем услуг по настоящему договору дистанционно с использованием программного обеспечения полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться услугами, оказываемыми таким способом.

Исполнитель – ФЛП Друма Е.А., предоставляющая информационно-консультационные услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты, лично и/или с привлечением иных лиц.

Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.

Договор на оказание информационно-консультационных услуг (далее – Договор) – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационно-консультационных услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику информационно-консультационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты путем организации и проведения тематических вебинаров в интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю.

3.2. Стоимость информационно-консультационной услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Договор на оказание информационно-консультационных услуг считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный на Сайте.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ УСЛУГИ

4.1. Исполнитель предоставляет ограниченный персональный доступ Заказчику к информационно-консультационной услуге, размещенной в закрытом разделе Сайта не позднее чем за 12 часов до времени начала информационно-консультационного мероприятия при условии 100% оплаты этой услуги. Предоставляется доступ в личный кабинет Сайта путем направления паролей доступа к закрытому разделу Сайта на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при покупке информационно-консультационной услуги. Доступ к каждому последующему занятию осуществляется по итогу выполнения домашнего задания предыдущего занятия и его проверки Исполнителем.

4.1.1. С целью защиты вебинаров от несанкционированного доступа, в личном кабинете Заказчика отключена возможность скачивать вебинары в видео-формате.

4.2. Исполнитель оставляет за собой право записи всех вебинаров, которые являются коммерческой собственностью Исполнителя, и имеет полное право распоряжаться записями на свое усмотрение.

4.3. Виды и способы оплаты информационно-консультационной услуги указываются на Сайте.

4.3.1. Заказчик оплачивает информационно-консультационные услуги согласно реквизитам указанным в электронном письме, отправленном Исполнителем только с электронного почтового адреса Исполнителя, а именно: info@lenadruma.com. Реквизиты для оплаты информационно-консультационных услуг полученные Заказчиком с любого другого электронного почтового адреса – не имеют никакого отношения к услугам, предоставляемых Исполнителем и Исполнитель не несет ответственности и не имеет никакого отношения к каким-либо платежам, осуществленным Заказчиком согласно реквизитам, полученным не с электронного почтового адреса указанного выше.

4.3.2. Заказчик осуществляет оплату информационно-консультационных услуг только согласно методу оплаты и реквизитам, указанным в электронном письме Исполнителя, полученного Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 4.3.1 данной Оферты. В случае осуществления Заказчиком покупки информационно-консультационных услуг самостоятельно (без помощи сотрудников Исполнителя), Заказчик осуществляет оплату только согласно методам оплаты указанным на Сайте.

4.3.3. В случае изменения стоимости информационно-консультационных услуг, Исполнитель оставляет за собой право предоставить Заказчику реквизиты на дополнительную оплату услуг, а Заказчик принимает обязательство по оплате указанных услуг.

4.4. При желании Заказчик может приобрести некоторые информационно-консультационные услуги в рассрочку.

4.4.1. Рассрочка возможна на условиях кредитной организации – посредника, с которым Заказчик заключает письменный договор, после чего Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к информационно-консультационной услуге.

4.4.2. Рассрочка также предоставляется на условиях определенных Исполнителем. Оплата за информационно-консультационные услуги делится на части, даты, уплаты которых, устанавливаются Исполнителем. Предоставление Заказчику доступа к информационно-консультационной услуге происходит в срок, установленный в пункте 4.1 Оферты при условии совершения Заказчиком первого платежа. В случае пропуска Заказчиком срока очередного платежа, доступ к информационно-консультационной услуге прекращается. Доступ к информационно-консультационной услуге возобновляется после оплаты Заказчиком всей оставшейся части стоимости информационно-консультационной услуги, правила рассрочки не применяются.

4.5. Желание получить информационно-консультационную услугу подтверждается заполнением соответствующей заявки на участие и внесением оплаты одним из способов, указанных на Сайте. Ссылки на участие предоставляются Заказчику путем отправки их на электронный адрес, указанный при оплате.

4.6. В случае, если в течение 2 рабочих дней Заказчик по той или иной причине не получил доступа к информационно-консультационной услуге, ему необходимо обратиться в службу поддержки Исполнителя по адресу: info@lenadruma.com.

4.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационную услугу путем организации и проведения вебинара в срок, указанный на Сайте, либо путем предоставления Заказчику доступа к закрытой зоне сайта в течение 2 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

4.8. Настоящая Оферта имеет силу акта об оказании услуг. Принятие услуги производится без подписания соответствующего акта.

4.9. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в вебинаре без возвращения внесенной платы в случае нарушения им правил поведения на вебинаре. Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных, религиозных конфликтов, оскорбление участников вебинара, ведущего, отклонение от темы вебинара, реклама, нецензурные высказывания. Также к данным правилам относятся правила каждого курса, предоставленные Заказчику перед началом курса.

4.10. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в вебинаре в случае установления факта передачи им реквизитов для участия в вебинаре третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с оказанием ему услуги, третьим лицам за плату. Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для личного использования Заказчика.

4.11. После предоставления информационно-консультационных услуг в полном обьёме, повторно ссылки доступа к вебинарам не предоставляются, доступ к закрытой части Сайта сохраняется на срок, указанный в правилах курса. Чаты и чаты общения курса (вебинаров и другие) в мессенджере удаляются после окончания программы если иное не оговорено на Сайте.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА НА САЙТЕ

5.1. Предоставление Заказчику информационно-консультационной услуги возможно при условии создания им на Сайте соответствующей учетной записи. Учетная запись должна содержать фамилию, имя Заказчика, адрес его электронной почты, номер телефона.

5.2. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки Исполнителя по адресу: info@lenadruma.com.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к закрытой части Сайта с помощью учетной записи Заказчика.

6.2. Исполнитель в процессе предоставления информационно-консультационной услуги в виде онлайн вебинара берет на себя обязанности по технической поддержке Заказчика.

6.3. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и использует их исключительно для качественного оказания информационно-консультационной услуги Заказчику.

6.4. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной информации об оказываемой услуге по его требованию.

6.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять дату проведения вебинара (вебинара, иного мероприятия) и количество вебинаров, которое в процессе предоставления информационно-консультационной услуги может меняться до 25%, в одностороннем порядке, при предварительном уведомлении Заказчика, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.6. Исполнитель вправе изменять длительность вебинара и условия настоящей Оферты, которые могут меняться в одностороннем порядке, без предварительного уведомления Заказчика, путём публикации указанных изменения на Сайте, не позднее 5 дней со дня их внесения (принятия).

6.7. Исполнитель вправе продлить сроки предоставления информационно-консультационной услуги, уведомив об этом Заказчика не позднее трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 30 календарных дней.

6.8. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заказчика в случае нарушения им правил вебинара, указанных в п. 4.10 Оферты без возвращения внесенной платы.

6.9. Исполнитель в ходе предоставления информационно-консультационной услуги вправе требовать у Заказчика выполнения «домашних заданий» - определенных действий Заказчика, планируемых и поручаемых Исполнителем, позволяющих Исполнителю проверять и убеждаться в усвоении Заказчиком информации, полученной в ходе проведения онлайн-вебинара, приобретении им опыта решения конкретных задач в рамках темы вебинара, оценки уровня способностей Заказчика, а также для иных целей Исполнителя. «Домашние задания» направляются Заказчику посредством электронной связи: на электронную почту либо иным способом, оговариваемым отдельно в каждом случае.

6.10. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком «домашних заданий» является для Исполнителя основанием для отказа в возврате денежных средств, уплаченных Заказчиком Исполнителю, чем бы ни обосновывалось требование Заказчика, что безоговорочно принимается Сторонами.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан после покупки информационно-консультационной услуги воспользоваться ею в срок не позднее 2 недель с момента начала её предоставления.
В процессе предоставления информационно-консультационной услуги Заказчик вправе однократно обратиться к Исполнителю с просьбой приостановить этот процесс в отношении Заказчика (“заморозить” или перенести на будущий период) при условии, что группа, которая одновременно с Заказчиком получает информационно-консультационную услугу, к которой относится Заказчик, получила информационно-консультационную услугу в объёме не более 5 недель. После приостановления процесса предоставления информационно-консультационной услуги Заказчик продолжает получение информационно-консультационной услуги с того этапа, на котором оно было приостановлено, за исключением случаев, когда предоставление информационно-консультационной услуги сопровождалось обратной связью, поскольку в этом случае, предоставление информационно-консультационной услуги продолжается с последнего этапа, на котором была обратная связь.

7.2. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания учетной записи (регистрации) на Сайте. Заказчик несет ответственность за достоверность такой информации.

7.3. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием информационно-консультационной услуги, за исключением их личного использования.

7.4. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт под своим аккаунтом одновременно только с одной точки доступа (персональный компьютер, ноутбук, нэтбук, планшет и др.). Исполнитель не несет ответственности за непредставление (некачественное предоставление) информационно-консультационной услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя.

7.5. Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим законодательством Украины, регулирующим отношения по возмездному оказанию услуг.

7.6. Заказчик в случае оказания ему услуги ненадлежащего качества вправе воспользоваться правами, предусмотренными законом Украины «О защите прав потребителей».
Правила возврата:
- возврат денежных средств в связи с отказом от предоставления информационно-консультационной услуги, срок предоставления которой составляет менее 1 недели, не производится;
- в течение одной недели с даты начала предоставления информационно-консультационной услуги, продолжительность предоставления которой составляет 5 недель и более, возможно отказаться от неё и направить требование о возврате денежных средств, при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору;
- возврат денежных средств в связи с отказом от получения информационно-консультационной услуги, продолжительность предоставления которой составляет от 1 до 5 недель, производится в течение трёх дней.

7.7. Возврат денежных средств по брони на любимые программы не производится , так как является фактически понесенным расходом со стороны Исполнителя .

7.8. Если Заказчик оплачивает продукт с автоподпиской, но впоследствии решает отказаться от него, то автоподписку нужно отменить как минимум за день до ее окончания.

7.9. Все претензии по качеству оказываемой информационно-консультационной услуги должны направляться Заказчиком в адрес Исполнителя посредством подачи заявки на электронную почту info@lenadruma.com. Срок рассмотрения претензии(ий) Заказчика Исполнителем составляет 10 (десять) рабочих дней (в том числе претензий, содержащих требование о возврате денежных средств) с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении которого Исполнителем принимается одно из следующих решений: 1) о несогласии с претензией и об отказе в возврате денежных средств, либо 2) о согласии с претензией и об удовлетворении требования о возврате денежных средств.

7.10. В случае принятия решения Исполнителем о возврате денежных средств, денежные средства возвращаются Заказчику путем их зачисления на счет Заказчика в платежных системах WebMoney, QIWI, кредитную карту, личный счет или другие реквизиты согласованные Сторонами. Все возвраты денежных средств осуществляются при условии направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявления по форме, которое будет выслано Заказчику письмом по электронной почте. Сторонами безоговорочно принимается, что окончательное решение о способе возврата денежных средств остается в каждом конкретном случае на усмотрение Исполнителя. В случае возврата денежных средств на счет Заказчика в банке или на счет Заказчика в платежной системе, заполненное заявление на возврат денежных средств с подписью Заказчика по форме в сканированном электронном виде высылается по электронной почте Исполнителю (допускаются следующие форматы файла: gif, jpeg, pdf). Заявление на возврат Денежных средств должно содержать в обязательном порядке сведения о счете Заказчика, коммерческой организации (банке), где открыт счет, ее адресе. В случае отсутствия в заявлении необходимых сведений, требуемых для осуществления возврата денежных средств Исполнитель не гарантирует соблюдение сроков, указанных в п. 7.11.

7.11. Денежные средства зачисляются на счет в банке, указанный Заказчиком, либо на счет Заказчика в платежных системах, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Исполнителем подписанного и сканированного заявления Заказчика по форме. Финансовый документ, подтверждающий внесение денежных средств Исполнителем на счет Заказчика, является доказательством выполнения Исполнителем обязанности по возврату денежных средств Заказчику, что безоговорочно принимается Сторонами. В случае начисления комиссий, сборов и прочих расходов банками и/или операторами платежных систем при возврате денежных средств Заказчику, сумма возвращенных средств Исполнителем будет уменьшена пропорционально сумме понесенных расходов Исполнителем по возврату денежных средств Заказчику.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием информационно-консультационной услуги, применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, действующим в Украине.

8.3. Исполнитель не несёт ответственность за какие-либо убытки и/или моральный ущерб, понесённые Заказчиком в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о предоставлении Исполнителем услуг.

8.4. Исполнитель не несёт ответственность за недостижение Заказчиком любых результатов, на основании полученной им от Исполнителя услуги. Границы зоны ответственности Исполнителя ограничиваются лишь предоставляемой им услугой. Любое использование Заказчиком услуги (информации, полученной в процессе получения услуги) и любые результаты этих деяний не имеют отношение ни к этому договору ни к Исполнителю, поскольку этим договором не гарантируется достижение Заказчиком никаких результатов, кроме как получение услуги от Исполнителя.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.

9.2. В зависимости от форс-мажорных обстоятельств, срок и дата предоставления услуг Заказчику могут быть изменены на ближайшее время после устранения последствий форс-мажора.

9.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком.

10. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Заказчик гарантирует, что все условия Оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

10.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством Украины.

10.3. К данному Договору применяется законодательство Украины.

10.4. Стороны дают друг другу согласие на обработку и хранение персональных данных, которые становятся известными им, в связи с заключением настоящего Договора, в пределах, в которых это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

10.5. На все материалы информационно-консультационных услуг, которые станут известны Заказчику в процессе оказания Услуги, распространяются авторские права Исполнителя. Заказчик несет правовую ответственность за нарушение авторских прав в соответствие с законодательством Украины.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Физическое лицо-предприниматель
Друма Елена Александровна,
РНУКПН Исполнителя: 3286708566


Служба поддержки: info@lenadruma.com